Động từ nguyên thể có và không có “to” trong câu bị động

()

Bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu vấn đề tân ngữ với động từ nguyên thể (infinitives) có và không có “to” trong thể bị động (passive voice)

Động từ ở thể chủ động có thể có object + infinitive theo sau

Ví dụ:

 • He asked me to send a stamped address envelope
 • They believe him to be dangerous
 • We chose Dang Thu Thao to be the Miss Ocean Queen

Trong hầu hết các trường hợp ta có thể có hình thức bị động của những câu trên như sau:

Ví dụ:

 • I was asked to send a stamped address envelope
 • He is believed to be dangerous
 • Dang Thu Thao was chosen to be the Miss Ocean Queen

Thêm ví dụ:

 • Alqueda is known to be a terrorism group
 • She was talked not to come back

Chú ý: với từ “say” cấu trúc nguyên thể chỉ có thể ở hình thức bị động

 • His company is said to be in trouble (Not: They say his company to be in trouble)

Trong cấu trúc chủ động có động từ nguyên thể không “to”

Các động từ như: hear, see, make và help có thể có object + infinitive không có “to” theo sau trong cấu trúc chủ động. Tuy nhiên khi đổi sang câu bị động thì lại thêm “to”

Xét các ví dụ:

 • I saw her come out of the house

Bị động: She was seen to come out of the house

 • They made him tell them everything

Bị động: He was made to tell them everything

Chủ thể giả “there”

Với một số động từ (say, think, feel, report, presume, understand) có chủ ngữ giả “there” trong thể bị động

 • There are thought to be more than 3,000 different languages in the world

( It is thought that there are …..)

Nguyên thể hoàn thành, tiếp diễn và bị động

Động từ bị động có thể đứng trước nguyên thể hoàn thành, tiếp diễn hoặc bị động

 • He is believed to have crossed the frontier last night
 • I was told to be waiting outside the station at 7 a.m
 • The hostages are expected to be released today

Ngoại lệ

Những động từ chỉ sự muốn, thích và một số loại tương tự thường không dùng được trong thể bị động có động từ nguyên thể

 • Everybody wanted Hoan to be the director (Not: Hoan was wanted to be the director)
 • We like our staff to say what they think (Not: Our staff are liked to say what they think)
Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!