Phân biệt cách dùng Learn và Study

Phân biệt learn và study
()

Đây là hai từ đều có nghĩa là “học” nhưng cách dùng lại khác nhau. Hôm nay chúng ta cùng phân biệt cách dùng learn và study.

Cả 2 từ đều có nghĩa là “học” nhưng với những phương thức khác nhau. 

Cách dùng learn

LEARN : hành động để có được kiến thức thông qua học tập, nghiên cứu từ thực tiễn, giáo dục đào tạo.

LEARN mang nghĩa “bắt chước”, “hiểu”, “học một môn học cụ thể” còn STUDY mang nghĩa “nghiên cứu”, “khám phá” nhiều hơn là việc “học” đơn thuần.

Cách dùng study

STUDY : Hành động để có được kiến thức, kỹ năng thông qua sách vở, dữ liệu lưu trữ dưới dạng số, hay thông qua các hoạt động khám phá thế giới tự nhiên, hiện tượng xã hội, thế giới xung quanh.

Ghi chú: Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học.

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!