Mệnh đề quan hệ xác định

()

Chúng ta đã học qua một loạt bài về mệnh đề phụ trong đó có mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính ngữ – relative clause). Mệnh đề quan hệ có hai loại, mệnh đề quan hệ xác định (một số giáo trình gọi là mệnh đề hạn định và mệnh đề không xác định, không hạn định.

Xét các ví dụ sau:

Đại từ quan hệ làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ hạn định

The tall boy who is standing at the door is his brother

The green book which is lying on that table is yours

People who use microwaves ovens want to save time and energy

Chú ý: có thể thay “who” và “which” = “that”

Mệnh đề quan hệ hạn định đứng ngay sau danh từ mà nó bổ nghĩa, không tách nhau bằng dấu phẩy

Đại từ quan hệ làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ hạn định

The tall boy whom you see at the door is my brother

The red book which you see on that table is mine

Chú ý: “whom” và “which” là đại từ quan hệ thay cho “boy” và “book”. Nhưng khác ở chỗ “whom” và “which” làm tân ngữ cho

động từ “see”

Có thể thay “whom”, “which” bằng “that” hoặc có thể được hàm ngụ.

Ví dụ:

  • The tall boy you see at the door is my brother

Trong mệnh đề quan hệ, động từ có giới từ kèm theo ta có thể viết theo mẫu dưới đây:

-The man that you are talking about is a famous doctor

-The man about whom you are talking is a …….

Mệnh đề quan hệ hạn định với “whose”

The man whose house is opposite mine is a millionaire

The chair whose leg is broken is mine (Nhưng sẽ tự nhiên hơn: The chair with broken leg is mine)

Mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ có nhiều chức năng trong câu.

I can see the boy who is standing at the door (Noun + adjective modifier -> this is object part)

I know the girl (whom) you are talking about (Noun + adjective modifier -> this is object part)

I have read the book (which/that) you want borrow (Noun + adjective modifier -> this is object part)

This is the man who came here yesterday (Noun + Adjective modifier-> this is complement part)

This is the girl who I met at bus station last week (Noun + Adjective modifier-> this is complement part)

Dạng Yes/No Question – Câu phức hợp có mệnh đề quan hệ

Example:

  • The man who is standing at the door is your teacher

Question: Is the man who is standing at the door your teacher?

  • You know the girl who is sitting with her boy friends

Question: Do you know the man who is sitting with her boyfriends?

  • The man who gave me this book can speak English

Question: Can the man who gave you this book speak English?

Mệnh đề quan hệ hạn định với when, where, why

I can never forget the day when I met Ngoc at My Dinh bus station

This is the house where they lived 10 years ago

That is the reason why she always misses me

Notes: sentence above can be write as:

I can never forget the day on which I met Ngoc at My Dinh bus station

This is the hose in which they lived 10 years ago./

Chú ý: Mệnh đề quan hệ hạn định còn có tên gọi khác là defining adjective clause

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!