Mệnh đề quan hệ không xác định

Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính ngữ – Adjective clause) không xác định còn có tên gọi khác là mệnh đề không hạn định. Bài học dưới đây nêu một số lưu ý về mệnh đề này.

Các lưu ý quan trọng về mệnh đề quan hệ không xác định

  • Mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính ngữ) không hạn định không có chức năng hay nhiệm vụ làm rõ nghĩa của danh từ mà nó bổ nghĩa mà chỉ có giá trị thêm ý vì bản thân danh từ đã mang rõ nghĩa rồi.
  • Mệnh đề quan hệ không hạn định được đặt giữa hai dấu phẩy.
  • Chỉ dùng: “who”, “whom”, và “which”, không dùng “that” và không bao giờ hàm ngụ được đại từ quan hệ

Ví dụ về mệnh đề quan hệ không hạn định

  • Uncle Ho, who is one of the most outstanding revolutionary leaders of our age, is venerated by the people all over the world
  • Hanoi, which is the capital of Vietnam, is a beautiful city
  • Beethoven, whom they are speaking about, was one of the world`s greatest composers
  • Geometry (môn hình học), which he knows no thing about/(about which he knows nothing), seem a very dull subject for him .
  • Chopin, whose works are world famous, was born in Poland
  • The Vietnamese communist party, whose leadership we always firmly believe in, had led our people from victories to victories
Facebook Comments