Dạng thức số nhiều của danh từ riêng

Dạng số nhiều của danh từ riêng
()

Dạng thức số nhiều của danh từ riêng được dùng khi nào? bài học hôm nay sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi trên.

Khi nào dùng dạng thức số nhiều của danh từ riêng

Dạng thức số nhiều của danh từ riêng được dùng khi chúng ta muốn đề cập tới một nhóm, hội, cộng đồng gồm có nhiều người (family, race) hoặc khi chúng ta muốn đề cập đến quốc tịch.

Ví dụ về số nhiều của danh từ riêng

– The Smiths : Gia đình ông bà Smith

– The Browns: Gia đình ông bà brown 

– The Europeans: Người châu Âu

– Vietnamese: Người Việt Nam

– Japanese: Người Nhật Bản.

Mời các bạn cho thêm ví dụ nhé./

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!