Sự khác nhau giữa hai từ “Disqualified” và “Unqualified”

()

Phân biệt sự khác nhau khi sử dụng hai từ disqualified và unqualified.

Cách dùng từ Unqualified

Từ “Unqualified” (adj) có nghĩa là ai đó không đủ trình độ hay khả năng để làm việc gì đó

Ví dụ:

  • The company will not offer an interview to unqualified candidates
  • She is unqualified for the job.

Cách dùng từ Disqualified

Từ “Disqualified” (v) = to not allow someone to do something, to prevent someone from doing something because they have broken a rule.

  • Không đủ tư cách/ điều kiện/ tiêu chuẩn.
  • Bị truất quyền/ không có quyền, bị loại ra khỏi.

Ví dụ về cách dùng từ Disqualified

  • The Judge disqualified her from driving for 6 months (Thẩm phán truất quyền/ tước quyền lái xe của cô ta trong tháng)
  • The football player was disqualified. (Cầu thủ bóng đá đã làm điều gì đó sai do đó không đủ điều kiện để thi đấu).
  • You will be disqualified from playing this game if you cheat. Bạn sẽ truất quyền tham gia trò chơi này nếu bạn gian lận.
Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!