Vị trí, chức năng tính từ tiếng Anh

Chức năng tính từ tiếng Anh

Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về vị trí cũng như chức năng của tính từ (Adjectives) trong câu tiếng Anh.

CHỨC NĂNG TÍNH TỪ

1. Tính từ làm định ngữ (Attribute)

  đứng trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ đứng sau nó

Ví dụ:

– an old house 

– a large room

– a beautiful painting

– a nice hat

new car

2. Tính từ Làm bổ ngữ 

Bổ ngữ chủ ngữ: Bổ ngữ chủ ngữ có thể là một từ, cụm từ, một mệnh đề đứng sau các động từ to be, động từ nối (linking verbs) để môt tả, bổ nghĩa cho chủ ngữ.

Ví dụ:

– His girl friend is beautiful

– It is cold 

– Quyen is intelligent 

– The cat is very mischievous

– Birthday cakes smell delicious

– The patient appears dehydrated and feverish

– The apple pie you made tastes sour

– My grandmother was rather forward thinking

– The Japanese are fond of fish and vegetables

– Huy fell asleep

Chú ý: Có một số tính từ chỉ có chức năng định ngữ (đứng trước danh từ) mà không có chức năng bổ ngữ 

Ví dụ: wooden chair. Ta không thể nói: the chair is wooden

Bổ ngữ tân ngữ: Bổ ngữ tân ngữ có thể là một từ, cụm từ hay mệnh đề nhằm bổ nghĩa cho tân ngữ trực tiếp, diễn tả kết quả của hành động.

Ví dụ:

– He made he wife happy

– He pulled the window open

– The sun keeps us warm

– She painted her bedroom bright pink

– The preschoolers are coloring the houses red and yellow

– I consider what she did foolish

Chú ý: một số tính từ bắt đầu bằng “a” như: afraid, afloat, awake, alive, asleep, alone, ashamed (biểu đạt cảm xúc, tình trạng sức khoẻ) chỉ có chức năng bổ ngữ. Chúng ta nói: the child is asleep. Nhưng không thể nói: the asleep child

3. Adjective phrase head (verbless clause)

Với vị trí này chúng có vị trí uyển chuyển trong câu, tuy nhiên nó luôn đứng trước hoặc theo sau chủ ngữ của mệnh đề 

Ví dụ:

By then nervous, the woman opened the letter 

– The woman, by then nervous, opened the letter

– The woman opened the letter, by then nervous 

Đôi khi trạng từ có thể dùng thay thế cho cụm từ, mệnh đề tính từ dạng này. Ví dụ: Nervously/ nervous, the woman opened the letter

Các ví dụ khác:

Long and untidy, his hair played the breeze 

Anxious for a quick decision, the chairman called for a vote

Very bored, he came back home

– Really quite enamored with the boy, she kissed on his cheek

4. Head of noun phrase: có thể là một từ, cụm từ hay một mệnh đề. Lưu ý là là thường có một từ hạn định “the” đứng trước tuy nhiên trong cấu trúc song song (parallel structure) thì không cần có từ hạn định “the”

Ví dụ:

The extremely old need a great deal of attention

The young in spirit enjoy life 

The rich will help only the humble poor

The old who resist change can expect violence

The black cat drank the fresh cream

– The audition calls for young, female actresses

The tiny baby was born prematurely.

– Circle the grammatically-correct sentences.

My very hyper cat has destroyed my new pillows

– She is acceptable to both old and young

Ghi chú: Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học./

Facebook Comments