Tổng quan về cụm trạng từ

Cụm trạng từ (adverb phrase hay adverbial phrase) là một loại cụm từ có chức năng như một trạng từ nhằm bổ nghĩa cho động từ, trạng từ khác, hoặc bổ nghĩa cho tính từ trong câu.

Cụm trạng từ trả lời cho các câu hỏi “How”, “When”, “Where”, “Why” và có thể đứng ở các vị trí khác nhau trong câu.

Cấu trúc của cụm trạng từ

Cụm trạng từ có thể là một từ (only one adverb as the head) hoặc là một cụm từ có các thành phần bổ nghĩa đi kèm là premodification (đứng trước adverb) và postmodification (đứng sau adverb)

Xét các ví dụ khác:

  • After breakfast, they drive to the beach
  • We usually go on vacation in May.
  • She got home very late
  • Luckily for us, the rain was stop
  • The earth goes around the sun
  • Here is where I was born
  • Their marriage broke up in the most painful way

Chức năng của cụm trạng từ

Cụm trạng từ có các chức năng sau:

  • Adjunct (trong cấu trúc mệnh đề). –> Xem thêm bài về mệnh đề phụ
  • Conjunct function
  • Disjunct function
Facebook Comments