Sử dụng mạo từ đi với tên của tháng

()

Question: Giải thích cách dùng mạo từ đi với tên của tháng trong các câu dưới đây.

Giải thích cách dùng mạo từ trong các câu ở dưới đây

a. April is a spring month (Mạo từ rỗng (zero article) = every April)

b. The April of 1975 will always rest in my memory – Tháng tư năm 1975 … (Mạo từ xác định “the” được dùng để chỉ một tháng tư cụ thể nào đó)

c. A cold April is the usual thing in London. (Mạo từ không xác định “a” có nghĩa là “một”)./

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!