Phân biệt sự khác nhau giữa “Familiarity” và “Similarity”

Phân biệt sự khác nhau về cách dùng hai từ dễ nhầm lẫn là “Familiarity” và “Similarity”

Chúng ta dùng “Familiarity with something” để diễn tả sự thông thạo hay hiểu biết về cái gì. Ví du:

  • His familiarity with local languages surprised me: Sự hiểu biết của anh ta về các ngôn ngữ địa phương làm tôi ngạc nhiên.

Còn từ “Similarity” (but not the same) có nghĩa là sự giống nhau. Ví dụ:

  • You can’t draw any similarity between these two cars.
Facebook Comments