Lưu ý cách dùng essential cho đúng

()

Do hiểu nhầm nghĩa nên nhiều người dùng sai từ này. Bài học này sẽ hướng dẫn cách dùng essential cho đúng, cần chú ý mấy điểm dưới đây.

Cách dùng Essential

Essential có nghĩa là “thiết yếu, chủ yếu” có nghĩa là “cần thiết cho sự tồn tại của cái gì đó”. Chẳng hạn như “water” cho đời sống của con người “petrol” cho xe máy, ô tô có thể chạy được, hay “piston” là một bộ phận chủ yếu không có không được của một động cơ đốt trong.

Không nên dùng “essential” thay cho từ “important”, “highly desirable”, hoặc những từ có nghĩa gần tương tự.

Xét các ví dụ:

Dùng đúng: Water is essential for people’s life

Dùng sai: Meat is essential for meals 

Dùng đúng: Meat is important for meals 

Dùng sai: Her mother’s happiness is essential 

Dùng đúng: Her mother’s happiness is a highly important consideration (Hạnh phúc của mẹ cô ấy là một điều rất quan trọng cần phải tính đến)

Chú ý: 

Essential hiển nhiên là một tính từ tuyệt đối. Do đó không thể có sự so sánh hơn kém khi dùng với từ này. Ta không thể nói một vật, sự vật “more essential” (thiết yếu hơn) một vật, sự vật khác được.

./. 

 

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!