Danh từ tiếng Anh có chức năng gì trong câu?

Chức năng danh từ tiếng Anh
()

Các bài học trước chúng ta đã học về các loại danh từ, các hình thức cấu tạo danh từ, số nhiều danh từ …bài này chúng ta tìm hiểu các chức năng của danh từ tiếng Anh.

Chúng ta đã trải qua các bài học về phân loại danh từ, các hình thức cấu tạo danh từ, danh từ số ít, danh từ số nhiều… Vậy danh từ có chức năng gì trong câu?

Các chức năng của danh từ

  1. Complement (Bổ ngữ): He is only the boy. (nó mới chỉ là một đứa trẻ. “Boy” bổ nghĩa cho chủ từ “He”).
  2. Object (Tân ngữ): She loves the boy really. (Cô ấy thực sự yêu chàng trai. Từ “boy” làm tân ngữ cho động từ “loves”).
  3. Attribute (Định ngữ): He is my boy student (Anh ấy là học sinh nam của tôi. “boy” thêm ý và bổ nghĩa cho danh từ “student”).
  4. Kết hợp với giới từ tạo thành cụm giới từ: Under the sailing, in the room…
Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!