Cách cấu tạo danh từ tiếng Anh – noun formation

Cấu tạo danh từ

Tất tần tật các phương thức cấu tạo danh từ tiếng Anh.

Các cách cấu tạo danh từ tiếng Anh

The conversion

It is the derivational process where by an item changes its word class without the addition of an affix or suffix.

– A verb corresponds to a noun

– A noun corresponds to a verb

– An adjective corresponds to a verb and vice versa

This kind of relationship may be parallel to that of many verb in English

Ví dụ: record, walk, love (verb and noun)

The derived nouns

Danh từ phái sinh (Cấu tạo bằng cách thêm tiền tố hoặc hậu tố vào từ gốc)

Table 1

Adjectives  SuffixesExamples
 Adjective+ nessgoodness, kindness, happiness, …
 Adjective+domfreedom, boredom, wisdom, …
 Adjective+thdepth, length, truth, …
 Adjective+tycruelty, certainty, …
 Adjective+ismsocialism, capitalism, …
Adjective+istimperialist, …

Table 2 : 

Nouns SuffixesExamples
Noun+ hood /shipbodyhood, childhood, neighborhood, friendship, relationship,…
Noun+erfootballer,…
Noun+verb + yersawyer, lawyer…

Table 2:

Verb SuffixesExamples
Verb+ tion production, translation, invitation, revolution, unification…
Verb+mentdevelopment, improvement, movement, appointment,…
Verb+ingfeeling, reading, speaking, meaning,…
Verb+er, or, ar worker, teacher, visitor, translator, beggar, liar,…

Compound noun

Danh từ ghép (formed by combining two or more free morphemes together)

FormExamples
Danh từ + danh từNotebook, post-office, schoolgirl, sunglass,…
Danh động từ + danh từDinning room, waiting room, walking stick,…
Danh từ + Danh động từHorse-riding, sight-seeing, …
Trạng từ + động từOutbreak (sự nổ ra, bùng nổ,),….
Động từ + trạng từDrawback( điều trăn trở, mặt hạn chế, mặt không thuận lợi), break-through (đột phá khẩu),…
Tính từ + danh từBlackboard, sweetheart (người yêu),…
Động từ + danh từPickpocket, breakfast,…
Phân từ 1 + danh từRunning water, sawing machine, washing machine,…

Trên đây là tổng hợp các hình thức cấu tạo danh từ trong tiếng Anh, ngoài ra còn có một số hình thức cấu tạo danh từ riêng lẻ khác xin được đề cập trong một bài học khác. 

Facebook Comments