Đại từ nghi vấn

Đại từ nghi vấn tiếng Anh

Đại từ nghi vấn là các từ như: Who, whose, whom, what, which. Chúng được sử dụng để đặt các câu hỏi và làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu và luôn đứng trước động từ.

Khái niệm đại từ nghi vấn

Đại từ nghi vấn là các từ như: Who, whose, whom, what, which. Chúng được sử dụng để đặt các câu hỏi và làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu và luôn đứng trước động từ

Ví dụ: 

Who is at the window? (Ai đang ở chỗ cửa sổ?)

There is a supercar in the garage. Whose is it?. (Có một chiêc siêu xe ở trong gara, nó là của ai vậy?)

What  are they doing? Họ đang làm cái gì vậy?

Đại từ nghi vấn ghép với hậu tố “-ever” được dùng để nhấn mạnh, dùng biểu thị sự phẫn nộ, hoặc ngạc nhiên …

Ví dụ:

Whichever can it be? (Nó là cái quái gì chứ?)

Whatever are you doing? (Bạn đang làm cái quái quỷ gì vậy?)./

Facebook Comments