Đại từ bất định

Đại từ bất định

Khi bạn muốn đề cập đến người hoặc vật mà bạn không biết cụ thể người đó là ai, vật đó (sự vật) đó là gì hoặc khi việc nhận diện người hoặc vật đó không thật sự quan trọng thì chúng ta có thể sử dụng loại đại từ gọi là đại từ bất định (indefinite pronoun) hoặc trong một số giáo trình còn gọi là universal pronoun.

Bảng đại từ bất định

SomeAnyNoEvery
SomeoneAnyoneNo-oneEveryone
SomebodyAnybodyNobodyEverybody
SomethingAnythingNothingEverything

Cách dùng đại từ bất định trong tiếng Anh

  • Đại từ bất định được dùng khi bạn không có ý muốn nói rõ là bạn đang nói về người hoặc vật cụ thể nào. Xem các ví dụ dưới đây:

– I was here for half an hour before anybody came. (Tôi đã ở đây được nửa tiếng trước khi mọi người đến – sự thật là tôi không biết những người đã đến là ai cả)

– He is waiting for someone. (Anh ta đang chờ một vài ai đó mà anh ta chưa từng biết – không nói rõ cụ thể người nào mà anh ta đang đợi)

Somebody left their book on the table. (Ai đó đã để quen quyển sách trên bàn – không nói rõ cụ thể người nào để quên sách).

Everyone has their own point of view. (Mọi người đều có quan điểm riêng của mình – không nói rõ cụ thể người nào có quan điểm riêng).

  • Đại từ bất định thường được dùng với động từ ở dạng số ít ngoại trừ “all”, “many”, “others”, “few”. Xem các ví dụ:

– Is anyone here ? (Có ai ở đây không)

Everybody recognizes the importance of clean water. (Mọi người đều nhận thức được tầm quan trọng của nước sạch)

Nothing seems clear to me. (Có vẻ như chả có gì rõ ràng với tôi cả)

All were clean and beautiful. (Mọi thứ đều sạch sẽ và đẹp)

  • Khi “all” là người thì nó đi với động từ ở dạng số nhiều và khi nó chỉ vật, đồ vật thì nó đi với động từ ở dạng số ít. Xem các ví dụ sau:

– All are present today. (Tất cả chúng ta đều có mặt ngày hôm nay)

– All that luxurious watches is coated with gold. (tất cả những đồng hồ đắt tiền đó được mạ vàng)

– All went away as quite as they had come. (Tất cả họ rời đi một cách lặng lẽ như cách họ đến vậy).

Cách dùng khác của đại từ bất định

  • Đại từ bất định có thể kết hợp với tính từ, động từ nguyên thể hoặc từ “else”. Xem các ví dụ dưới đây:

– This is something special. (Đây là điều gì đó đặc biệt)  

– She wants something perfect. (Cô ấy muốn điều gì đó hoàn hảo)

– He hasn’t got anything to do. (Anh ta chẳng có việc gì đó để làm)

  • Chúng ta dùng từ “else” đằng sau Đại từ bất định để nói về sự vật hoặc người khác

– Do you want to find someone else. (Anh có muốn tìm ai đó khác không)./ 

– All the group came, but no one else

– If she can not come, we will ask somebody else. (Nếu cô ấy không đến, chúng ta sẽ gọi người khác)

  • Chúng ta thêm  (‘s) vào sau Đại từ bất định để nói về sự sở hữu:

– He is living in sombody’s house. (Anh ấy đang sống trong ngôi nhà của ai đó)

– Is this anybody’s book. (Đó là quyển sách của ai đó)./

Facebook Comments