Complex Noun phrase

Các bài học trước chúng ta đã học 3 cấu trúc của cụm danh từ và đó cũng là những cấu trúc đơn giản của cụm danh từ (simple noun phase). Hôm nay chúng ta cùng nhau học các cấu trúc phức tạp hơn của cụm danh từ (complex noun phrase).

Cụm danh từ phức hợp (complex noun phrase) với cấu trúc Premodifiers + Head

Cấu trúc: Multiple/phrasal Premodifiers + Head

Với cấu trúc này sẽ có nhiều thành tố đứng trước bổ nghĩa cho Head noun. Có nhiều lớp từ cùng xuất hiện và thứ tự của chúng rất dễ gây nhầm lẫn.

Thứ tự tổng quát là: DETERMINER + PRE-MODIFIER + HEAD

(Identifier/numeral/quantifier) + (Adjective) +Noun + Noun

Xem các ví dụ sau:

 • The two culprits ( article + numeral ) (hai thủ phạm)
 • Those gold ring (demonstrative + noun )
 • Several other candidates (two indefinites )
 • One such oddity (numeral + ordinal )
 • A second chance (article + ordinal )
 • These five charming country cottages
 • These ten excellent university students

Determiner

Pre-determiner

Là các từ như: all, both, half, fraction, numerals… là noun determiners. Chúng là các từ chỉ số lượng “quantifiers”.

 • All the courageous men (Tất cả những người đàn ông can đảm này)

Central determiner

Gồm có: mạo từ, đại từ chỉ định (demonstratives “this”, “that”), đại từ sở hữu (possessives pronouns “mine, his, hers, theirs, ours, yours, its”.

Post-determiner (numerals/quantifiers)

Có thể xuất hiện nhiều hơn một post-determiner trong một cụm danh từ. Cũng có những cấu trúc kết hợp như:

 • Ordinal numeral + indefinite quantifier: The first few hours (Một vài giờ đầu)
 • Ordinal + cardinal: The second five days (5 ngày lần 2 này)
 • Indefinite quantifier + cardinal numeral: Several thousand people

Adjectives (đứng sau determiner)

Có chức năng mô tả, bổ nghĩa cho danh từ chính (head noun). Chú ý trật tự của tính từ. Xem ví dụ sau:

 • A charming small sound old brown French oaken writing desk

Trật tự tính từ của câu trên như sau:

Epithet (charming) -> size (small ) -> shape (round ) -> age ( old ) -> color ( brown ) -> origin ( French ) -> substance ( oaken ) -> present participle ( writing ).

Noun modifier

Thành phần này nằm giữa tính từ (adjective) và Danh từ chính (head noun), nhằm bổ nghĩa cho head noun.

Ví dụ:

 • Country cottages (nhà tranh ở nông thôn)
 • University students (sinh viên đại học)

Đâu là noun modifier trong các câu dưới đây:

 • The company engineer
 • The child poverty action group (ta thấy cả cụm child poverty action là modifier cho group)

Cấu trúc: Noun modifier + head noun thường đứng trước danh từ ghép. Ví dụ:

 • Life story => life-story => lifestory

Special Pre-modifier

Cụm danh từ trong trường hợp sở hữu cách

Phân tích câu sau:

 • This delightful old gentleman`s scruffy bowler hat

Trong đó:

 1. This delightful old gentleman`s : noun phrase genitive
 2. scruffy: adjective
 3. bowler: noun modifier
 4. hat: head noun

The NP genitive thay thế cho các đại từ sở hữu như (my, your …)
The NP genitive itself can be “deconstructed “as an Noun phrase
Moreover, genitive NPs and APs readily combine with other structures to create heavily modifiered NPs as in the following examples:

 • All my friends’ hobbies are interesting ( Gen NP with internal quantifier and genitive pronoun ).
 • All my friends’ very old vases ( three pre-modifiers: quantifier, Gen Noun Phrase with possessive pre-modifier, AP with intensifier )
 • Those very old counterfeiting moneys belonged to Carlos ( three pre-modifiers; demonstrative; AP with intensifier; verbal phrase ).

Genitive Noun Phrase themselves contain an Noun Phrase, when one structure contains another structure; we say that the second structure is embedded in the first.
The Noun Phrase : Phuong’s sister’s sons contains a genitive NP within a genitive Noun Phrase. In other words, Phuong’s is embedded within Phuong’s sister’s, which in turn is embedded in Phuong’s sister’s sons
Xem xét các cấu trúc sau:

Facebook Comments