Cách phát âm đuôi ED của động từ tiếng Anh

Cách phát âm đuôi ed
()

Bài hôm nay chúng ta sẽ học cách phát âm chuẩn đuôi ed của động từ tiếng Anh

Có 3 cách phát âm ed chính

1. Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ -> Đuôi “ed” được phát âm là /t/:
Ví dụ:
Hoped /hoʊpt/: Hy vọng
Coughed /kɔːft/: Ho
Fixed /fɪkst/: Sửa chữa
Washed /wɔːʃt/: Giặt, rửa
Catched /kætʃt/: Bắt, nắm bắt
Asked /æskt/: Hỏi
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/
Ví dụ:
Wanted /ˈwɑːntɪd/: muốn
Added /ædɪd/: thêm vào
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.
Ví dụ:
Cried /kraɪd/: Khóc
Smiled /smaɪld/: Cười
Played /pleɪd/: Chơi
Chú ý: Khi một từ được sử dụng như tính từ (tính từ có đuôi “-ed” thì đuôi “ed” sẽ được phát âm là /ɪd/ bất luận trước “ed” là phụ âm hay nguyên âm gì.

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!