Community Service: A Closer Look 2

()

Hôm nay chúng ta bắt đầu theo dõi hướng dẫn giải học phần A Closer Look 2 – Unit 3: Community Service, giáo trình Global Success lớp 7.

Grammar

The past simple (Thì quá khứ đơn)

The past simple (Thì quá khứ đơn)

Phương pháp giải:

The past simple (Thì quá khứ đơn)

 • Dấu hiệu nhận biết: Trong câu có các từ như: yesterday, ago, last (week, year, month), in the past, the day before, với những khoảng thời gian đã qua trong ngày (today, this morning, this afternoon).
 • Cấu trúc câu:
 • Câu khẳng định: S + V2/ed
 • Câu phủ định: S + did not + V (nguyên mẫu)
 • Câu hỏi: Did + S + V (nguyên thể)?

Lời giải chi tiết:

 1. B
 2. C
 3. B
 4. A
 5. C

Complete the sentences with the past simple form of the given verbs.

Phương pháp giải:

Thì quá khứ đơn dạng khẳng định:

 • Động từ có quy tắc: Ved
 • Động từ bất quy tắc: cột thứ 2 của bảng động từ bất quy tắc

Lời giải chi tiết:

 1. took
 2. Did …join
 3. helped
 4. sent
 5. volunteered

Complete the sentences with the correct forms of the verbs from the box.

Lời giải chi tiết:

 1. cook
 2. Did…plant
 3. are picking up
 4. recycled
 5. read

Hướng dẫn chi tiết

 1. The club members cook food for patients every Sunday.

(Các thành viên câu lạc bộ nấu đồ ăn cho bệnh nhân vào chủ nhật hàng tuần.)

Giải thích: Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn “every Sunday”, chủ ngữ số nhiều “the club members” => động từ giữ nguyên.

 1. Did you plant those trees in the playground last month?

(Các bạn đã trồng những cây đó trong sân chơi vào tháng trước à?)

Giải thích: Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn “last month”, dạng câu hỏi => did you plant

 1. Nick and his friends are picking up rubbish on the beach now.

(Nick và những người bạn của anh ấy đang nhặt rác trên bãi biển.)

Giải thích: Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn “now”; chủ ngữ “Nick and his friends” số nhiều => S + are V-ing.

 1. Tom recycled the plastic bottles, and now he has some nice vases.

(Tom đã tái chế những chiếc chai nhựa, và bây giờ anh ấy đã có một số chiếc lọ xinh xắn.)

Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu, mệnh đề sau ở thì hiện tại đơn (has) nên mệnh đề trước diễn tả sự việc xảy ra trước đó => dùng thì quá khứ đơn: recycle => recycled.

 1. We often read books to old people in a nursing home.

(Chúng tôi thường đọc sách cho các cụ già trong viện dưỡng lão.)

Giải thích: Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn “often”; chủ ngữ “we” số nhiều nên động từ giữ nguyên.

Write complete sentences from the prompts.

(Viết hoàn chỉnh câu dựa vào từ cho sẵn.)

 1. Last year / our club / donate/ books / children in rural areas.
 2. children / send / you thank-you cards / a week ago?
 3. I / teach / two children in grade 2 / last summer.
 4. Last spring / we/ help / the elderly / nursing home.
 5. How/ you/ help / people / in flooded areas / last year?

Lời giải chi tiết:

 1. Last year our club donated books to children in rural areas.

(Năm ngoái câu lạc bộ của chúng tôi đã tặng sách cho trẻ em ở nông thôn.)

Giải thích:

 • Trong câu có “last year” nên dùng thì quá khứ đơn: donate => donated
 • Cấu trúc: donate something to someone: quyên góp cái gì cho ai
 1. Did children send you thank-you cards a week ago?

(Có phải trẻ em đã gửi bạn thiệp cảm ơn một tuần trước?)

Giải thích:

 • Trong câu có “a week ago” nên dùng thì quá khứ đơn, dạng câu hỏi => did children send
 • Cấu trúc: send someone something: gửi cho ai cái gì
 1. I taught two children in grade 2 last summer.

(Tôi dạy hai đứa trẻ lớp 2 vào mùa hè năm ngoái.)

Giải thích: Trong câu có “last summer” nên dùng thì quá khứ đơn: teach => taught

 1. Last spring we helped the elderly in the nursing home.

(Mùa xuân năm ngoái chúng tôi đã giúp đỡ những người già trong viện dưỡng lão.)

Giải thích:

 • Trong câu có “last spring” nên dùng thì quá khứ đơn: help => helped
 • Cụm từ: in the nursing home: trong viện dưỡng lão
 1. How did you help people in flooded areas last year?

(Các bạn đã giúp đỡ người dân vùng lũ lụt như thế nào vào năm ngoái?)

Giải thích: Trong câu có “last year” nên dùng thì quá khứ đơn, dạng câu hỏi Wh => How did you help

Work in pairs. Tom is from the Red Cross. Look at the fact sheet and ask Tom about his projects in 2016 and 2020.

Lời giải chi tiết:

1.Tom: I’m from the Red Cross. I worked on the Help Lonely People project in 2016.

(Tôi đến từ Hội Chữ thập đỏ. Tôi đã làm việc trong dự án Help Lonely People vào năm 2016.)

Lan: What did you do?

(Bạn đã làm gì?)

Tom: We helped 200 lonely people.

(Chúng tôi đã giúp 200 người neo đơn.)

Lan: What else?

(Còn gì nữa?)

Tom: I also answered calls from lonely people and visited museums with them.

(Tôi cũng đã trả lời các cuộc gọi từ những người cô đơn và đi thăm các viện bảo tàng cùng với họ.)

2.Tom: I’m from the Red Cross. I worked on the Support Ill People project in 2020.

(Tôi đến từ Hội Chữ thập đỏ. Tôi đã làm việc trong dự án Hỗ trợ những người bị bệnh vào năm 2020.)

Nga: What did you do?

(Bạn đã làm gì?)

Tom: I and my friends helped ill people at their homes.

(Tôi và những người bạn của tôi đã giúp đỡ những người ốm yếu tại nhà của họ.)

Nga: What did you do on the Support Ill People project in 2020, Tom?

(Bạn đã làm gì trong dự án Hỗ trợ người bệnh vào năm 2018, Tom?)

Tom: I read books to ill people.

(Tôi đọc sách cho những người bị bệnh.)

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!