[Tài liệu] Chuyên đề: Câu so sánh tiếng Anh lớp 9

7.000 

[Tài liệu] Chuyên đề: Câu so sánh tiếng Anh lớp 9, lý  thuyết và bài tập

Mô tả

[Tài liệu] Chuyên đề: Câu so sánh tiếng Anh lớp 9, lý  thuyết và bài tập

Bao gồm toàn bộ cấu trúc các loại câu so sánh khác nhau như: câu so sánh bằng, câu so sánh hơn, câu so sánh hơn nhất

Facebook Comments