Quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh (toàn tập)

Quy tắc đánh trọng âm tiếng Anh

Hôm nay chúng ta học các quy tắc đánh trọng âm trong tiếng Anh

I. TỪ CÓ 2 ÂM TIẾT
1. Danh từ, tính từ có 2 âm tiết -> trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất
A. Ví dụ về DANH TỪ 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

DesktopImportHobbyNotebook
FatherExportHabitStudent
TableChinaLaborWindow
SisterPupilTroubleSugar
OfficeWorkerStandardPencil
MoutainLemonBottleFlower
ChildrenChopstickTigerWorkshop
MotherOrangeCoffeeTrousers
DaughterMeetingKeyboardBody
LaptopHandbagSuccessPaper

Ngoại lệ: Ad`vice, Ma`chine, Mis`take, Ho`tel …

B. Ví dụ về TÍNH TỪ có 2 âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất:

CleverFoolishOralEasy
HappyFrequentPrivateCareful
LuckyBoringHonestGentle
HandsomeNormalActiveCommon
UglyNervousMentalSimple
BusyDailyNorthernModern
PrettyEarlyUglyStupid
RainyThirstyYellowRecent
NarrowHeavyFoggyFomal
FamousCurrentPresentPerfect
AbstractNastyPurpleLocal
PleasantEagerHealthyPublic
CentralFancySocialSingle
GraciousArcticAsianShallow

2. ĐỘNG TỪ có 2 âm tiết: Thông thường trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 (Nếu âm tiết thứ 2 là âm tiết yếu, hoặc là âm tiết chứa các nguyên âm như [əu], [ə] thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất)
Ví dụ về Động từ có 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2:

Be`ginBe`lieveSu`ggestIm`port
Re`laxDis`countRe`setDe`cide
For`getIn`cludeCre`ateIn`vite
En`joyRe`duceA`greeIn`crease
De`nyE`raseA`pplyRe`duce
Re`vealA`llowA`voidRe`quire
For`givePro`duceEx`plainA`chieve
Pro`jectA`ppearRe`turnPre`vent
Ob`jectEx`pectRe`ceiveEn`joy
Con`victEn`sureIm`proveRe`move
Sus`pectSup`poseDis`cussDes`cribe
Re`cordSup`portBe`comeCo`llect
Con`trastA`cceptPre`sentSup`ply
Pro`videRe`mainEx`portAc`quire

Ngoại lệ: ‘ANSwer, ‘ENter, ‘HAPpen, ‘OFfer, ‘Open, ‘VIsit
II. TỪ CÓ 3 ÂM TIẾT:
a. Động từ
– Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 nếu âm tiết thứ 3 có nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm:
Ví dụ: encounter /iŋ`kauntə/, determine /di`t3:min/
– Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên.
Ví dụ: exercise / ‘eksəsaiz/, compromise /`kɔmprəmaiz/
Một số trường hợp ngoại lệ: entertain /entə`tein/, comprehend /,kɔmpri`hend/
b. Danh từ
Đối với danh từ có ba âm tiết: nếu âm tiết thứ hai có chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.
Ví dụ:
paradise /ˈpærədaɪs /, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədeɪ /, resident /ˈrezɪdənt/…
Nếu các danh từ có âm tiết thứ nhất chứa âm ngắn (/ə/ hay/i/) hoặc có âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.
Ví dụ:
computer /kəmˈpjuːtər/, potato /pəˈteɪtoʊ/, banana /bəˈnænə/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/
c. Tính từ
Tính từ 3 âm tiết tương tự như danh từ
Ví dụ: impossible /im’pɔsəbl/…
III. Danh từ ghép ->
* Các danh từ ghép được tạo bởi 2 danh từ thì trọng âm sẽ thường được nhấn vào phần đầu của danh từ ghép đó:
‘BIRTHday, ‘AIRport, ‘BOOKshop, ‘GATEway, ‘GUIDEbook, ‘FILMmaker, GAS-station, BEDroom, EYE-witness, FREEway, BLUEjeans, BLACKbird, FOOTball, HIGHway, HOTdog, MAILbox, BOOKcase, RAILway, KEYboard, PLAYground, TOOTHpaste, BLACKboard, NOTEbook, GREENLight, DOORman, BATHroom, CLASSroom, NEWSpaper, HAIRdresser, GIRLfriend, SUNglasses, PHOTOcopy,..
* Một số danh từ ghép được tạo thành bởi 1 động từ và 1 giới từ thì trọng âm rơi vào phần thứ nhất của danh từ ghép (động từ)
make-up /’meɪkʌp/, break-up /’breɪkʌp/, set-up /’setʌp/, comeback /’kʌmbæk/, feedback /ˈfi:dbæk/, hang-over /’hæŋoʊvər/, holdback /’hoʊldbæk/, breakdown /’breɪkdaʊn/, check-in /’tʃekɪn/, getaway /ˈgetəweɪ/
* Một số danh từ ghép được tạo thành bởi một động từ dạng -ing(V-ing) và 1 danh từ thì trọng âm sẽ được nhấn vào phần thứ nhất của danh từ ghép ( V-ing)
washing machine /ˈwɑ:ʃɪŋ məʃi:n/
swimming pool /ˈswɪmɪŋpu:l/
running shoes /ˈrʌnɪŋ ʃu:z/
waiting room /ˈweɪtɪŋru:m/
parking lot /ˈpɑ:rkɪŋlɑ:t/
reading lamp /ˈri:dɪŋlæmp/
dining room /’daɪnɪŋru:m/
writing paper /ˈraɪtɪŋpeɪpər/
sewing machine /ˈsoʊɪŋməʃi:n/
reading test /ˈri:dɪŋtest/
IV. Tính từ ghép ->
* Nếu có danh từ đứng trước, trọng âm rơi vào phần thứ nhất:
Ex: ‘airsick, ‘homesick, ‘carsick, ‘airtight, ‘praiseworthy, ‘trustworth, ‘waterproof, ‘hear-broken, ‘bed-ridden, color blind, duty-free, ear-splitting, world-wide, lifelong, noteworthy, trouble-free…
Ngoại lệ: duty-‘free, snow-‘white …
* Các tính từ ghép có thành phần đầu tiên là tính từ hoặc trạng từ, thành phần thứ hai tận cùng là “-ed”, “-ing”, “done”, “known” -> trọng âm chính rơi vào ngay âm tiết đầu của thành phần thứ 2:
Ví dụ: Old-‘FAshioned, Good-‘LOOKing, Fast-‘CHANging, bad-‘TEMpered, good-TEMpered, short-‘SIGHted, ill-‘TREAted, well-‘DONE, well-‘KNOWN, hard-WORKing, easy-Going, cold-BLOOded…
V. Động từ ghép: Với hầu hết động từ ghép, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên của phần thứ 2:
Ví dụ: overFLOW, outRUN, underEStimate, underCUT, overSEE, outPERform, underSTAND,..
VI. Với những từ chứa hậu tố (suffix):
(a). – ade, – ee, – ese, – eer, – ette, – oo, -oon , – ain (chỉ động từ), -esque, – isque, -ique, -aire , -mental, -ever, – self thì trọng âm rơi vào chính âm tiết chứa nó.
Ex: DegREE, agREE, volunTEER, VietnaMESE, reTAIN, mainTAIN, uNIQUE, pictuRESQUE, engiNEER, caREER, bouTIQUE, lemoNADE, kangaROO, tyPHOON, whenEVER, environMENTAL,..
Ngoại lệ: com`mittee, ‘coffee, em`ployee…
(b). –ic, -ish, -ible, -ical, -ically, -ion, -sion, -tion, -ance, -ious, -eous, -uous, -acy, -ier, -ian, -ior, -iar, -ity -ence, -iency, -ient, -idle, -iar, -ience, -id, – logy, – sophy,- graphy – lar, –lum. -> Trọng âm chính rơi vào ngay âm tiết ngay trước nó.
Ví dụ: deCIsion, aTTRACTtion, libRArian, exPErience, PAtient, poPUlar, biOlogy, ecoNOmic, FOOlish, ENtrance, eNORmous
Một số trường hợp ngoại lệ: ‘cathonic, ‘lunatic, , ‘arabi, ‘politics, a`rithmetic…
(c). Các từ kết thúc bằng –graphy, -ate, –gy, -cy, -ity, -phy, -al nếu là từ 2 âm tiết thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 1. Nếu là từ 3 âm tiết trở lên thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên.
Ví dụ: ComMUnicate, Regulate, techNOlogy, eMERgency, CERtainty biOlogy, phoTOgraphy, ecoNOmical, deMOracy, inVEStigate, imMEdiate
Một số trường hợp ngoại lệ: ‘ACcuracy,…
(d). Các hậu tố: -able, -en, -er/or, -ful, -hood, -ing, -less, -ment, -ness, -ous, -ship không làm thay đổi trọng âm chính của từ.
Ví dụ: ‘beauty/`beautiful, ‘lucky/`luckiness, ‘teach/`teacher, at`tract/at`tractive,…
VII. Các từ chỉ số luợng nhấn trọng âm ở từ cuối kết thúc bằng đuôi – teen. ngược lại sẽ nhấn trọng âm ở từ đầu tiên nếu kết thúc bằng đuôi – y
Ví dụ: thir`teen, four`teen…/ ‘twenty , ‘thirty , ‘fifty …..
VIII. Các tiền tố (prefix) không bao giờ mang trọng âm , mà thuờng nhấn mạnh ở từ gốc – Tiền tố không làm thay đổi trọng âm chính của từ.
Ví dụ: im`portant /unim`portant, ‘perfect /im`perfect, a`ppear/ disa`ppear, ‘crowded/over`crowded, dis’cover, re’ly, re’ply, re’move, des’troy, re’write, im’possible, ex’pert, re’cord, …
Một số trường hợp ngoại lệ: ‘statement/’ understatement, ‘ground/ ‘underground,… ‘underpass, ‘underlay…
IX. Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng “a” thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2
Ví dụ: a’bout, a’bove, a’gain a’lone, alike, ago…
X. Các từ kết thúc bằng các đuôi : how, what, where, …. thì trọng âm chính nhấn vào âm tiết 1
Ví dụ: ‘ANYwhere, ‘SOMEhow, ‘SOMEwhere ….

Facebook Comments