Sự khác nhau giữa tính từ chỉ định và đại từ chỉ định

Tính từ và đại từ chỉ định

Tính từ chỉ định và đại từ chỉ định có các chức năng nên cách dùng cũng khác nhau, chúng ta cùng xem các ví dụ dưới đây để thấy rõ sự khác biệt giữa chúng.

Trả lời

• Demonstrative adjectives (Tính từ chỉ định) là tính từ được dùng để mô tả đồ vật, đối tượng, con người và hiện tượng sự vật.

That book is interesting

Those pens are good

• The demonstrative pronoun (Đại từ chỉ định) được dùng làm chủ ngữ hoặc làm tân ngữ của một mệnh đề hoặc tân ngữ của giới từ.

Those were the happiest days in my life ( subject)

– The pen I am referring to is this ( object)

Note: “such” is also used as a demonstrative pronoun

Such was my last decision./.

Ghi chú: Cùng chia sẻ bài viết để mọi người cùng học.,

Facebook Comments