Mệnh đề trạng ngữ điều kiện và so sánh

Mệnh đề trạng ngữ điều

Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về hai loại mệnh đề trạng ngữ thường gặp trong tiếng Anh đó là mệnh đề trạng ngữ chỉ sự so sánh và mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện.

Mệnh đề trạng ngữ chỉ so sánh

Xét các ví dụ

– He can swim as far as Nam (can). (Anh ấy có thể bơi nhu Nam) có thể lược bỏ “can”

– It is not so easy as you think. (Việc đó không dễ như bạn nghĩ)

– She can speak English better than I can. (Cô ấy có thể nói tiếng Anh tốt hơn tôi)

– Nothing is more specious than independence and freedom (are) có thể lược bỏ “are” (không có gì quý hơn độc lập và tự do)

Chú ý: đừng nhầm “as” có nghĩa là “như” trong mệnh đề trạng ngữ so sánh với “as” trong các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, nguyên nhân, thể cách.

Mệnh đề trạng ngữ thường ẩn động từ:

– English is not so difficult ….

– This river is not so sallow …..

– The lake is much deeper …..

(Cách mạng kỹ thuật = technology revolutionary)

(tận dụng = to take advantage of something )

(kiên trì = patient)

Mệnh đề trạng ngữ chỉ điều kiện

Xét các ví dụ:

– We shall go for a swim if It is fine. (Chúng ta sẽ đi bơi nếu trời đẹp)

– I should go home immediately if I were you. (Tôi sẽ về nhà nếu tôi là anh)

– You won’t pass the exam unless you work harder.  (Bạn sẽ không vượt qua kì thi trừ khi bạn học chăm chỉ hơn)./

♥ Chia sẻ bài viết để mọi người cùng học và trao đổi

Facebook Comments