Cụm phân từ hình thành từ mệnh đề rút gọn

()

Như đã trình bày trong bài học trước, cụm phân từ (participial phrase) là cụm từ có chức năng của một tính từ trong câu. Cụm phân từ được hình thành từ sự rút gọn của mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính ngữ) hoặc mệnh đề trạng ngữ trong câu phức.

Cụm phân từ (Participial phrases) có thể được tạo thành từ sự tỉnh lược chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ. Để làm việc này, chỉ cần xoá bỏ đại từ quan hệ (who, which hoặc that) và đổi động từ thành phân từ hiện tại “present participle”. Cũng giống như mệnh đề quan hệ, participial phrase có 2 hình thức hạn định hoặc không hạn định.

Nếu mệnh đề quan hệ ban đầu là hạn định thì cụm phân từ “participial phrase” được hình thành thông qua mệnh đề đó cũng sẽ là hạn định và ngược lại. Participial phrases ở hình thức phủ định thêm từ “not” vào đằng trước present participle.

Facebook Comments

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!