My Friends: Getting Started

A surprise guest (Một vị khách bất ngờ)

Listen and read.

Phong: That was a great idea, Nam. I love picnics!

Nam: Please pass me the biscuits.

Phong: Sure. Here you are.

Nam: Thanks. What are you reading, Phong?

Phong: 4Teen. It’s my favourite magazine!

Nam: Look! It’s Mai. And she is with someone.

Phong: Oh, who’s that? She has glasses and long black hair.

Nam: I don’t know. They’re coming over.

Mai: Hi there. This is my friend Chau.

Phong & Nam: Hi, Chau, Nice to meet you.

Chau: Nice to meet you, too.

Nam: Would you like to sit down? We have lots of food.

Mai: Oh, sorry, we can’t. We’re going to the bookshop.

Chau: Bye for now.

Phong & Nam: Bye bye

Fill the blanks with the words from the conversation.

(Điền vào chỗ trống với các từ trong bài hội thoại.)

 1. Phong and Nam are having a _.
 2. 4Teen is Phong’s_______.
 3. Phong and Nam see_______and_______.
 4. Chau has_______ and _.
 5. Mai and Chau _ the bookshop.

Lời giải chi tiết:

 1. picnic
 2. favourite magazine
 3. Mai, Chau
 4. glasses; long black hair
 5. are going to

Label the body parts with the words in the box.

 • cheek
 • eye
 • hand
 • arm
 • mouth
 • leg
 • nose
 • hair
 • shoulder
 • foot

Do you know any other words for body parts?

Phương pháp giải:

 • cheek: má
 • eye: mắt
 • hand: bàn tay
 • arm: cánh tay
 • mouth: miệng
 • leg: chân
 • nose: mũi
 • hair: tóc
 • shoulder: vai
 • foot: bàn chân

Lời giải chi tiết:

 1. eye (mắt)
 2. nose (mũi)
 3. shoulder (vai)
 4. hand (bàn tay)
 5. leg (chân)
 6. foot (bàn chân)
 7. arm (cánh tay)
 8. mouth (miệng)
 9. cheek (má)
 10. hair (tóc)

Other words for body parts: ear (tai), head (đầu), eyebrow (lông mày), finger (ngón tay), toe (ngón chân), nail (móng),…

Work in groups. Complete the word webs.

Hướng dẫn giải:

Long/short: legs, arms, hair, etc.

Big/small: head, hands, ears, feet, eyes, nose, etc.

Hair: black, straight, fair, curly, wavy, long, short, etc.

GAME: Guessing. Work in groups. Take turns to describe a classmate. Other group members guess who he/she is.

(Trò chơi: Suy đoán. Làm việc theo nhóm. Lần lượt mô tả một bạn trong lớp. Các thành viên khác trong nhóm đoán bạn đấy là ai.)

Example:

(Ví dụ:)

A: She has long hair and big eyes.

(Bạn ấy có mái tóc dài và mắt to.)

B: Is that Lan?

(Đó là Lan à?)

A: That’s right.

(Đúng rồi.)

Lời giải chi tiết:

A: He has short brown hair and wear glasses.

(Bạn ấy có mái tóc ngắn màu nâu và đeo kính.)

B: Is that Phong?

(Đó là Phong à?)

A: That’s right.

(Đúng rồi.)

Facebook Comments