Mệnh đề trạng ngữ thể cách trong tiếng Anh

Mệnh đề trạng ngữ thể cách

Mệnh đề trạng ngữ thể cách dùng để diễn tả một hành động nào đó được thực hiện hoặc hoàn thành như thế nào. Nó thường bắt đầu bằng as, just as, like, as if, as though, …

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thể cách là gì

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thể cách hay còn gọi là adverbial clause of manner dùng để diễn tả một hành động nào đó được thực hiện hoặc hoàn thành như thế nào. Nó thường bắt đầu bằng as, just as, like, as if, as though, …

Xét các ví dụ về mệnh đề trạng ngữ chỉ thể cách (adverbial clause of manner):

– The student completed the experiment as the teacher had instructed .(Sinh viên hoàn thành thí nghiệm như giáo viên hướng dẫn)

– My girl friend likes go shopping as often as she likes .(Bạn gái tôi thích đi shoping thường xuyên như cô ấy thích)

– I love going out with Ngọc at night as often as I like .(Tôi thích đi chơi với Ngọc một cách thường xuyên như tôi thích)

– You ought to do this as if / as though you was born here

Lưu ý về mệnh đề trạng ngữ thể cách

(ghi nhớ : sau “as if” và “as though” Động từ ở thức giả định)

– She looks at me as if I was alien.(cô ấy nhìn tôi như thể tôi là người ngoài hành tinh)

She looks as if she is going to cry. (Trông như thể cô ấy sắp khóc.)

He laughed as if he had won the lottery. (Anh ta cười cứ như thể là anh ta trúng số.)

./.

Facebook Comments